Suolistoterveyden tärkeys eläintuotannossa Suolistoterveys ja antibioottien käytön vähentämin... >>
Sorkkaterveys osana lehmien kokonaisvaltaista hyvinvointia Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan ... >>
Silika ratkaisee monia teollisuuden haasteita Jauhemaisia ​​aineosia käytetään yleisesti monilla... >>
Mikä on UFI koodi ja mihin ja milloin sellainen tarvitaan? Kemikaalialaa puhuttelee tällä hetkellä CLP asetuk... >>
Ympäristöystävälliset pinnoitteet - Todellisuutta vai pelkkää unelmaa? Odotukset European Coatings Show 2019:sta kohtaan ... >>
Mikä on LANXESSin Ningbo Red–prosessi? LANXESS käynnisti maailman moderneimman punaista r... >>
Menestystarina: Korkeampaa laatua ja kustannussäästöjä kuumasinkitykseen Fluksin raudanpoistoyksikkö tehostaa jatkossa Tekn... >>
Mitä ominaisuuksia tekstiilisi tarvitsevat? Onko vastauksesi aina parhaat mahdolliset ominaisu... >>
Ovatko ympäristölupa-asiasi kunnossa? Ympäristönsuojelulaki ja Ympäristönsuojeluasetus s... >>
WPC - Puun ja muovin kestävä ja visuaalisesti näyttävä liitto Puu-muovikomposiittien (WPC) suosio jatkaa kasvuaa... >>
Pesu- ja puhdistusaineiden valmistusta koskeva lainsäädäntö hallussa? Lähes kaikkien tuotteiden valmistus edellyttää tän... >>
Mitä pesu- ja puhdistusaineteollisuudelle kuuluu tänään? Pesu- ja puhdistusaineteollisuudella on merkittävä... >>
Suunnitelmissa ympäristömerkitty pesu- tai puhdistusaine? Termit “Elinkaariajattelu”, “kiertotalous” ja “kes... >>
Voisivatko Suomen tiet olla paremmassa kunnossa? Portfoliossamme on useita tienpäällysteen valmistu... >>
Suomen teollisuuden päästöjen on vähennyttävä edelleen >>
TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista >>
Sivutuotteiden hyödyntäminen kemianteollisuudessa Luonnonvarojen tehokkaampi käsittely sekä kestävie... >>
Kiertotalous kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn edistäjänä Kasvava väestö ja taloudellisen toiminnan jatkuva ... >>
Tiedätkö mistä suola tulee ruokapöytääsi? Tiedämme, että suola on ihmiskehon toiminnalle tär... >>
Tehokas liukkauden torjuja teille ja taloyhtiön pihoille Siinä missä lumi ja jää tarkoittavat oikeassa paik... >>
Oikea lämmönsiirtoneste veneen moottoriin Lämmönsiirtonesteiden jäätymistä estävä aine on jo... >>
Voiteluaineen rooli elintarviketeollisuuden tuotannossa Kestääkseen ja toimiakseen tuotantolaitteet tarvit... >>
Biohajoavat voiteluaineet - miksi edes harkita? Miksi useammat konepajat eivät käytä biohajoavia v... >>
Miten hävikkiä voidaan hallita metallinkäsittelyalalla? Metallin pintakäsittelyalalla käytetään monia eril... >>
5 tärkeää tekijää, jotka kannattaa huomioida valitessa raaka-aineiden toimittajaa Raaka-aineiden hankinta on yksi tärkeimmistä elint... >>
Gluteenittomuus ei ole menneen talven lumia Ei ole pitkä aika siitä kun merkintä “G” ravintola... >>
Kulutustottumusten muutoksen taustatekijät leipomosektorilla Leipomotuotteet kuuluvat kysyntävetoiseen ruokamar... >>


Sivutuotteiden hyödyntäminen kemianteollisuudessa

Luonnonvarojen tehokkaampi käsittely sekä kestävien tuotteiden ja valmistusprosessien kehittäminen kuuluvat olennaisesti yhteiskunnan muutokseen kohti kiertotaloutta. Tavoitteena on parantaa taloudellista kilpailukykyä vähentämällä resurssien ylikulutusta. Kiertotaloudella pyritään vähentämään materiaalin jatkuvaa tuotantoa kehittämällä ratkaisuja, joilla lisätään materiaalien käyttöikää. Käyttöiän noustessa kasvaa myös materiaalien arvo. Yritysten välisen yhteistyön, eli teollisen symbioosin kautta kehitetään uutta liiketoimintaa pitämällä materiaalit kierrossa pidempään samalla vähentäen tuotannosta syntyvän jätteen määrää. Näin kehitetään resurssitehokkaita ratkaisuja, joilla vaikutetaan ympäristön hyvinvointiin ja säilymiseen sekä säännösten ja vaatimusten täyttymiseen.

CrisolteQ Oy resurssien kierrättäjänä

Kaikissa kemian prosesseissa syntyy tyypillisesti epätoivottuja tuotteita, eli sivutuotteita. Crisolteq Oy:n tavoitteena on käsitellä hyödyntämättömiä teollisuuden sivutuotteita kemiallisesti ja luoda niistä uusia myytäviä tuotteita hyötykäyttöön. Yritys on perustettu vuonna 2005, jolloin Kenneth Ekman, CrisolteQin toimitusjohtaja, huomasi kuinka miljoonia tonneja metallipitoisia sivutuotteita poltetaan vuosittain haitallisena jätteenä. Kiertotalous oli tuolloin vielä uusi asia Suomessa ja Ekman päätti lähteä tutkimaan hyödyntämättömien resurssien kierrättämistä.

CrisolteQ kehittää menetelmiä, joiden avulla arvokkaita ainesosia saadaan talteenotettua kemianteollisuuden sivuvirroista, mutta huolehtii myös menetelmien  toteutuksesta. Yritys työskentelee muun muassa regenerointisakan, magnesiitin, jarosiitin, jätteiden ja katalyyttien talteenoton parissa. Pilotointi aloitettiin Kokkolassa, jossa kobolttia, nikkeliä ja reniumia talteenotettiin. Vuonna 2014 yritys aloitti kahden suuren sivutuotteen, anodimassan ja regenerointisakan hyödyntämisen; vuonna 2016 alkoi magnesiumsulfaatin tuotantosellutehtaitaille. Vuonna 2017 yritys aloitti magnesiumsulfaattiliuoksen valmistamisen sekä metallien, kuten raudan, kromin ja nikkelin, kierrättämisen takaisin terästuotantoon.

Kiertotaloushanke - Kemianteollisuus

Osana ruostumattoman teräksen tuotantoa Suomessa tuotetaan jopa 12 000 tonnia peittaushappojen kierrätysjäämiä. Jäännös neutraloidaan nykyisellään kalkilla ja läjitetään paikan päällä. Jäännös sisältää rautaa, nikkeliä, rikkihappoa sekä kromia sulfaatteina. “Ihmiset käyttävät paljon enemmän resursseja kuin mihin tällä maapallolla on varaa. Kierrätykseen panostaminen on ainoa tapa, jolla pystymme turvaamaan elintasomme, kertoo Ekman ja toteaa, että ratkaisuja raaka-aineiden tehokkaaseen käyttöön tarvitaan tulevaisuutta varten.” CrisolteQ Oy tarjoaa sivuvirtojen hallintapalveluita sekä ratkaisuja sivuvirtojen hyödyntämiseen. Kaikki aiemmin lajiteltu pyritään hyödyntämään uusiokäyttöön. Käsittelyssä syntyy fyysisiä kemianalan tuotteita. Prosessista saadut tuotteet ovat perinteisiä kemiantuotteita, eli kyse ei ole uuden luomisesta. Sivutuotteet pyritään saamaan takaisin molekyylitasolle tai peruselementeiksi, jotta niitä voidaan hyödyntää uusiokäytössä.

Yritykset voivat hyödyntää toistensa toiminnasta syntyneitä jätteitä tai sivuvirtoja oman tuotantonsa raaka-aineina. Sivuvirtojen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa raaka-aineen laatu ja määrä sekä kuinka paljon raaka-aineesta päätyy lopulliseen tuotteeseen. Sivuvirran lopputuotteen määrä vaihtelee myös primäärituottajan tuotannon mukaan. Lopputuotteen valmistuksessa pyritään kuitenkin aina laatuun ja siihen, että tuote ei eroa ominaisuuksiltaan vastaavasta tuotteesta. Teollisuudesta syntyvien sivuvirtojen hyödyntäminen vaatii paljon asiantuntemusta, jotta prosessin jokainen vaihe olisi onnistunut. Sivuvirtojen hyödyntäminen vähentää huomattavasti syntyneiden jätteiden määrää  erikoiskaatopaikoilla.

Vuonna 2005 CrisolteQ aloitti kiertotaloushankkeen, jonka tavoitteena on ratkaista kuinka muiden teollisten toimijoiden jätteitä voidaan hyödyntää raaka-aineina. Hankkeessa ruostumattoman teräksen valmistuksen sivutuotteena syntyvä metallipitoinen regenerointisakka prosessoidaan uusiotuotteiksi. Jäännös sisältää rautaa, nikkeliä, kromia sulfaatteina ja rikkihappoa, joita hyödynnetään uusiokäytössä. Hankkeen ja sivuvirtojen hyödyntämisen ansiosta neutralointi ja läjitys jäävät pois. Metallin talteenotto on halvempaa kuin kaivosten avaaminen tai metallin jalostaminen.

Vuonna 2011 Ekman lähti tutkimaan miten tuotannossa syntyvää regenerointisakkaa voisi hyödyntää. CrisolteQ kehitti muutamia menetelmiä, joilla käsittely voitaisiin toteuttaa. Menetelmän kokeilu toteutettiin vuosina 2013-2014. Kokeilun jälkeen prosessointia yksinkertaistettiin ja vuoden 2017 syksyn aikana projekti käynnistettiin. Toiminnan ideana on komponenttien hyödyntäminen samalla alalla tai mahdollisesti muillakin aloilla. Sivuvirran tuottaja hyötyy hankkeesta saamalla omaa raaka-ainettaan osittain takaisin ja pääsemällä eroon läjityksestä

Regenerointisakan prosessoiminen uusiotuotteeksi suoritetaan RESA-tehtaalla. Sakasta valmistuu prosessoinnin myötä magnesiumsulfaattiliuosta ja suodatuksesta saadaan rautaa, kromia ja nikkeliä. Magnesiumsulfaattiliuos sopii käytettäväksi muun muassa sellun valkaisussa. Sakasta suodatetut uusiotuotteet, rauta, kromi ja nikkeli, kierrätetään takaisin ruostumattoman teräksen valmistukseen. Ilman CrisolteQin tekemää työtä sivutuotteet läjitettäisiin. Käsittelyn ansiosta resursseja voidaan hyödyntää monipuolisemmin ja ympäristön hyvinvointiin voidaan vaikuttaa positiivisesti. Sivuvirrasta prosessoiduille lopputuotteille tulee olla tiedossa käyttäjä jo ennen niiden prosessointia. Näin vältytään tuotteiden läjittämiseltä. Sivutuotteita ei voida prosessoida jos lopputuotetta ei saada myytyä. Tuotteen määrää on mahdotonta säätää kovinkaan paljoa, mutta edes puolen myyminen ja puolen läjittäminen on parempi ratkaisu entiseen verrattuna. Tämä tarkoittaa, että lopputuotteen hyödyntämissuunnitelman lisäksi tarvitaan loppuasiakas ja asiakasta varten tarvittava dokumentaatio.

 

Algol Chemicals on mukana merkittävässä suomalaisessa kiertotaloushankkeessa kemianteollisuuden kierrätykseen erikoistuneen CrisolteQ Oy:n kanssa.  Osallistuminen kiertotaloushankkeeseen merkitsee Algol Chemicalsille paitsi uutta liiketoimintaa, mutta myös vastuunkantoa kestävästä kehityksestä. Algol Chemicals uskoo resurssitehokkaasti valmistettujen tuotteiden kysynnän kasvuun ja on siksi lähtenyt kaupallistamaan CrisolteQin uusia tuotteita. CrisolteQille yhteistyö merkitsee mahdollisuutta keskittyä tuotteiden kehittämiseen. Algol Chemicalsin yhteistyö yhdistettynä CrisolteQin osaamiseen sivuvirtojen hallinnassa mahdollistaa toimivan kokonaisuuden, jossa hyödynnetään niin kokemus kuin resurssit.

Nimimerkki
Otsikko
Viesti