Suolistoterveyden tärkeys eläintuotannossa Suolistoterveys ja antibioottien käytön vähentämin... >>
Sorkkaterveys osana lehmien kokonaisvaltaista hyvinvointia Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan ... >>
Silika ratkaisee monia teollisuuden haasteita Jauhemaisia ​​aineosia käytetään yleisesti monilla... >>
Mikä on UFI koodi ja mihin ja milloin sellainen tarvitaan? Kemikaalialaa puhuttelee tällä hetkellä CLP asetuk... >>
Ympäristöystävälliset pinnoitteet - Todellisuutta vai pelkkää unelmaa? Odotukset European Coatings Show 2019:sta kohtaan ... >>
Mikä on LANXESSin Ningbo Red–prosessi? LANXESS käynnisti maailman moderneimman punaista r... >>
Menestystarina: Korkeampaa laatua ja kustannussäästöjä kuumasinkitykseen Fluksin raudanpoistoyksikkö tehostaa jatkossa Tekn... >>
Mitä ominaisuuksia tekstiilisi tarvitsevat? Onko vastauksesi aina parhaat mahdolliset ominaisu... >>
Ovatko ympäristölupa-asiasi kunnossa? Ympäristönsuojelulaki ja Ympäristönsuojeluasetus s... >>
WPC - Puun ja muovin kestävä ja visuaalisesti näyttävä liitto Puu-muovikomposiittien (WPC) suosio jatkaa kasvuaa... >>
Pesu- ja puhdistusaineiden valmistusta koskeva lainsäädäntö hallussa? Lähes kaikkien tuotteiden valmistus edellyttää tän... >>
Mitä pesu- ja puhdistusaineteollisuudelle kuuluu tänään? Pesu- ja puhdistusaineteollisuudella on merkittävä... >>
Suunnitelmissa ympäristömerkitty pesu- tai puhdistusaine? Termit “Elinkaariajattelu”, “kiertotalous” ja “kes... >>
Voisivatko Suomen tiet olla paremmassa kunnossa? Portfoliossamme on useita tienpäällysteen valmistu... >>
Suomen teollisuuden päästöjen on vähennyttävä edelleen >>
TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista >>
Sivutuotteiden hyödyntäminen kemianteollisuudessa Luonnonvarojen tehokkaampi käsittely sekä kestävie... >>
Kiertotalous kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn edistäjänä Kasvava väestö ja taloudellisen toiminnan jatkuva ... >>
Tiedätkö mistä suola tulee ruokapöytääsi? Tiedämme, että suola on ihmiskehon toiminnalle tär... >>
Tehokas liukkauden torjuja teille ja taloyhtiön pihoille Siinä missä lumi ja jää tarkoittavat oikeassa paik... >>
Oikea lämmönsiirtoneste veneen moottoriin Lämmönsiirtonesteiden jäätymistä estävä aine on jo... >>
Voiteluaineen rooli elintarviketeollisuuden tuotannossa Kestääkseen ja toimiakseen tuotantolaitteet tarvit... >>
Biohajoavat voiteluaineet - miksi edes harkita? Miksi useammat konepajat eivät käytä biohajoavia v... >>
Miten hävikkiä voidaan hallita metallinkäsittelyalalla? Metallin pintakäsittelyalalla käytetään monia eril... >>
5 tärkeää tekijää, jotka kannattaa huomioida valitessa raaka-aineiden toimittajaa Raaka-aineiden hankinta on yksi tärkeimmistä elint... >>
Gluteenittomuus ei ole menneen talven lumia Ei ole pitkä aika siitä kun merkintä “G” ravintola... >>
Kulutustottumusten muutoksen taustatekijät leipomosektorilla Leipomotuotteet kuuluvat kysyntävetoiseen ruokamar... >>


Pesu- ja puhdistusaineiden valmistusta koskeva lainsäädäntö hallussa?

Lähes kaikkien tuotteiden valmistus edellyttää tänä päivänä jonkin säädöksen huomioimista. Mitä lähempänä ihmistä tuotteen kulutus tapahtuu, sitä varmemmin sovellettavia säädöksiä on useampia. Toisaalta, kemikaalien käyttö tuotteen valmistuksessa edellyttää lähes poikkeuksetta vähintäänkin REACH:in huomioimista. Pesu- ja puhdistusaineiden valmistuksessa tulee huomioida REACH-asetuksen lisäksi CLP-asetus, pesuaineita koskeva lainsäädäntö, biosidiasetus sekä paikallinen lainsäädäntö. Näiden lisäksi on olemassa erilaisia vastuullisuuteen liittyviä suosituksia, joiden huomioiminen on vapaaehtoista.

Aineiden rekisteröinti (REACH, EU 1907/2006)

REACH on Euroopan Unionissa 2007 voimaan tullut, uraauurtava lainsäädäntö, joka koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia. Se on kattavin kemikaalien koko elinkaaren turvallista käyttöä koskeva asetus, jonka avulla voidaan turvata kemikaalien turvallinen käyttö kuluttajille ja loppukäyttäjille.

REACHin mukaan aineiden rekisteröintivastuu kuuluu aineen valmistajalle ja/tai maahantuojalle. Huomioitavaa on kuitenkin, että hyvin hoidetun rekisteröinnin tulee perustua aineen  käyttöä koskevaan päivitettyyn ja luotettavaan tietoon, joka edellyttää hyvää yhteydenpitoa koko arvoketjun matkalla raaka-aineen valmistajasta lopputuotteen valmistajaan. Puhdistus- ja huoltotuotteiden valmistajat tietävät esimerkiksi parhaiten miten lopputuotteiden käyttäjät tuotteita käyttävät ja voivat näin ollen parhaiten kertoa mitkä olosuhteet rekisteröinnissä tulisi ottaa huomioon.

Luokittelu ja merkintä (CLP, EU 1272 /2008)

YK:n globaalisti harmonisoitu järjestelmä kemikaalien luokittelulle ja merkinnälle (GHS) luo raamit kemikaalien kansainväliselle luokittelulle ja merkinnälle ja varmistaa samalla ihmisten ja ympäristön turvallisuuden. Euroopan asetus kemikaalien luokittelusta, merkinnästä ja aineiden sekä seosten pakkaamisesta (CLP) jalkauttaa GHS:n Eurooppaan ja korvaa samalla aiemmat vaarallisten aineiden ja valmisteiden direktiivit. CLP tarjoaa ohjeistusta valmisteiden luokitteluun niiden terveydelle ja ympäristölle aiheuttaman vaaran mukaan Se antaa myös ohjeita kemikaalien pakkausmerkintöihin. Tuotteeseen liittyvät vaaramerkinnät ilmoitetaan edelleen  tuotteen pakkauksessa (kuluttajatuotteet) ja tarvittaessa myös käyttöturvallisuustiedotteina (teollisuuden sovellukset).

Pääosa puhdistus- ja ylläpitotuotteista on seoksia ja tämän vuoksi ne tulee luokitella, merkitä ja pakata asianmukaisesti CLP.tä noudattaen.

Kansainvälinen saippua-, pesuaine ja kunnossapidon yhdistys A.I.S.E. on luonut DetNet tiedonjako verkoston auttamaan yrityksiä luokittelemaan iho- ja silmävaurioita aiheuttavia tuotteitaan asianmukaisesti. DetNetin avulla yrityksillä on pääsy kattavaan ja ajantasaiseen testaustietoon ja asiantuntemukseen. Sen kautta puhdistus- ja kunnossapitotuotteiden valmistajat voivat tiedottaa kuluttajille tuotteiden todellisista vaaroista perinteistä laskentamenetelmää tarkemmin ja varmistaa vaarallisten tuotteiden tunnistamisen ja turvallisen käsittelyn.

Pesuaineita koskeva lainsäädäntö (Pesuaineasetus EU  648/2004)

Euroopan pesuaineita koskeva asetus on ollut voimassa vuodesta 2005 ja sitä on päivitetty aktiivisesti. Asetus, jonka tavoitteena on varmistaa ihmisten terveys ja ympäristönsuojelu, asettaa perussäännöt pesu- ja pintakäsittelyaineiden myynnille EU-alueella. Asetuksen mukaan pesuaineiden tulee olla biohajoavia, sillä käytön myötä pesuaineet valuvat tyypillisesti viemäriin ja siitä edelleen vedenkäsittelylaitosten käsiteltäväksi. Tuotteiden pakkauksesta tulee käydä myös ilmi tuotteen raaka-aineet ja suositeltava annostelu terveysvaikutusten (mm. allergiset oireet) sekä liikakäytön välttämiseksi.

Asetusta on päivitetty koskien epäorgaanisten fosfaattien rajoittamista kuluttajille suunnatuissa pyykinpesu- ja tiskiaineissa. Tämän mukaan epäorgaanisia fosfaatteja ei ole saanut esiintyä enää kesäkuun 2013 jälkeen pyykinpesuaineissa, eikä tammikuun 2017 jälkeen konetiskiaineissa.

Biosidiasetus (BPR, EU No 528/2012)

Monissa osissa maapalloa hyvä hygienia on vielä suuri haaste ja useita ihmisiä kuolee päivittäin epäpuhtaan veden, huonon hygienian ja puutteellisen viemäröinnin vuoksi. Euroopan hygienia standardit ovat korkeat, mutta siitä huolimatta SARSin, lintu- ja sikainfluenssan sekä MRSA:n kaltaiset epidemiat ovat todistettavasti mahdollisia ja niitä vastaan taisteleminen edellyttää hyvää hygieniaa.

Mikäli valmistettava tuote on biosidi, esimerkiksi pintojen ja yleisten tilojen desinfiointiaine, sitä koskee lisäksi EU:n biosidiasetus. Biosidejä koskeva asetus tuli voimaan 2013 ja siinä säädetään tehoaineiden ja biosidivalmisteiden arvioinnista ja hyväksynnästä.

Biosidit sisältävät aktiivisia aineita eli tehoaineita, jotka suojaavat ihmisiä, eläimiä, materiaaleja ja esineitä haitallisilta organismeilta, kuten tuholaisilta ja bakteereilta.

Paikallinen lainsäädäntö

Edellä mainittujen EU-asetusten lisäksi pesuainevalmistajien on huolehdittava kansallisen kemikaalilain vaatimuksista. Vaatimusten mukaan valmistajan on muun muassa tehtävä Suomen viranomaisten vaatimat kemikaali-ilmoitukset ja määrätietoilmoitukset sekä noudatettava kansallisia biosidihyväksyntöjä. Lisäksi aerosolityyppisiin tuotteisiin sovelletaan aerosoliasetusta ja alkoholin denaturointiin siihen liittyviä määräyksiä.


EU:n alueella myytävien raaka-aineiden tulee pääsääntöisesti olla REACH-rekisteröityjä ja biosidien EU:n alueella sallittuja. Hankkiessasi valmistuksessa tarvittavat raaka-aineet luotettavalta eurooppalaiselta jakelijalta, voit säästää aikaa rekisteröintiin ja rekisteröintien selvittelyyn liittyvältä byrokratialta ja luottaa, että hankkimasi tuotteet ovat EU:n alueella asianmukaisesti rekisteröityjä. Lisätietoja pesu- ja puhdistusaineita koskevista EU-asetuksista löydät sekä A.I.S.E.:n että Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n sivuilta. Hyviä vinkkejä löytyy myös Teknokemian yhdistyksen ja TUKESin sivuilta.

Nimimerkki
Otsikko
Viesti