Suolistoterveyden tärkeys eläintuotannossa Suolistoterveys ja antibioottien käytön vähentämin... >>
Sorkkaterveys osana lehmien kokonaisvaltaista hyvinvointia Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan ... >>
Silika ratkaisee monia teollisuuden haasteita Jauhemaisia ​​aineosia käytetään yleisesti monilla... >>
Mikä on UFI koodi ja mihin ja milloin sellainen tarvitaan? Kemikaalialaa puhuttelee tällä hetkellä CLP asetuk... >>
Ympäristöystävälliset pinnoitteet - Todellisuutta vai pelkkää unelmaa? Odotukset European Coatings Show 2019:sta kohtaan ... >>
Mikä on LANXESSin Ningbo Red–prosessi? LANXESS käynnisti maailman moderneimman punaista r... >>
Menestystarina: Korkeampaa laatua ja kustannussäästöjä kuumasinkitykseen Fluksin raudanpoistoyksikkö tehostaa jatkossa Tekn... >>
Mitä ominaisuuksia tekstiilisi tarvitsevat? Onko vastauksesi aina parhaat mahdolliset ominaisu... >>
Ovatko ympäristölupa-asiasi kunnossa? Ympäristönsuojelulaki ja Ympäristönsuojeluasetus s... >>
WPC - Puun ja muovin kestävä ja visuaalisesti näyttävä liitto Puu-muovikomposiittien (WPC) suosio jatkaa kasvuaa... >>
Pesu- ja puhdistusaineiden valmistusta koskeva lainsäädäntö hallussa? Lähes kaikkien tuotteiden valmistus edellyttää tän... >>
Mitä pesu- ja puhdistusaineteollisuudelle kuuluu tänään? Pesu- ja puhdistusaineteollisuudella on merkittävä... >>
Suunnitelmissa ympäristömerkitty pesu- tai puhdistusaine? Termit “Elinkaariajattelu”, “kiertotalous” ja “kes... >>
Voisivatko Suomen tiet olla paremmassa kunnossa? Portfoliossamme on useita tienpäällysteen valmistu... >>
Suomen teollisuuden päästöjen on vähennyttävä edelleen >>
TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista >>
Sivutuotteiden hyödyntäminen kemianteollisuudessa Luonnonvarojen tehokkaampi käsittely sekä kestävie... >>
Kiertotalous kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn edistäjänä Kasvava väestö ja taloudellisen toiminnan jatkuva ... >>
Tiedätkö mistä suola tulee ruokapöytääsi? Tiedämme, että suola on ihmiskehon toiminnalle tär... >>
Tehokas liukkauden torjuja teille ja taloyhtiön pihoille Siinä missä lumi ja jää tarkoittavat oikeassa paik... >>
Oikea lämmönsiirtoneste veneen moottoriin Lämmönsiirtonesteiden jäätymistä estävä aine on jo... >>
Voiteluaineen rooli elintarviketeollisuuden tuotannossa Kestääkseen ja toimiakseen tuotantolaitteet tarvit... >>
Biohajoavat voiteluaineet - miksi edes harkita? Miksi useammat konepajat eivät käytä biohajoavia v... >>
Miten hävikkiä voidaan hallita metallinkäsittelyalalla? Metallin pintakäsittelyalalla käytetään monia eril... >>
5 tärkeää tekijää, jotka kannattaa huomioida valitessa raaka-aineiden toimittajaa Raaka-aineiden hankinta on yksi tärkeimmistä elint... >>
Gluteenittomuus ei ole menneen talven lumia Ei ole pitkä aika siitä kun merkintä “G” ravintola... >>
Kulutustottumusten muutoksen taustatekijät leipomosektorilla Leipomotuotteet kuuluvat kysyntävetoiseen ruokamar... >>


Ovatko ympäristölupa-asiasi kunnossa?

Ympäristönsuojelulaki ja Ympäristönsuojeluasetus säätävät ympäristönsuojelua. Ympäristönsuojelulain mukainen lupa on tarpeen toiminnoille, jotka saattavat aiheuttaa ympäristölle pilaantumisen vaaran. Ympäristönsuojelun tavoitteena on ehkäistä, vähentää ja poistaa ympäristön pilaantumista ja siitä aiheutuvia vahinkoja. Ympäristöä suojelemalla turvataan kestävä ja monimuotoinen ympäristö, ehkäistään jätteiden syntymistä, torjutaan ympäristövahinkoja, edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja tuetaan kestävää kehitystä. Ympäristöluvalla varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu haittoja tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

Ympäristönsuojelulaki koskee kaikkea toimintaa, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista tai jätettä. Laki koskee erityisesti toiminnan aiheuttamia päästöjä, joista aiheutuu haittaa ihmisille, eläimille tai luonnolle. Sen alle kuuluu kaikki elinympäristön terveellisyyteen vaikuttava toiminta. Laki määrittelee päästöraja-arvot ja niille asetetaan toimintaan pohjautuvat ajanjaksot. Toiminnanharjoittajien velvollisuuksiin kuuluu toiminnan suunnitteleminen ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelulaki velvoittaa myös varautumaan ennalta mahdollisiin onnettomuuksiin toimintaohjeissa sekä varmistamalla laitteiden ja varusteiden toimivuus. Lain seuranta, ohjaus ja kehittäminen kuuluu ympäristöministeriön tehtäviin.

Ympäristöluvan myöntäminen asettaa rajoja toiminnan aiheuttamille päästöille sekä määräyksiä toiminnan haittavaikutusten vähentämiselle, poikkeustilanteille ja toimintaohjeille. Määräykset ja rajat perustuvat aina kyseisen toiminnan vaikutuksiin ja luonteeseen, eikä määräyksillä voida velvoittaa toiminnanharjoittajia käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Luvan tulee myös huomioida energian ja materiaalien käytön tehokkuus. Ympäristölupa velvoittaa tarpeellisten määräysten tarkkailuun ja määrittää mittausmenetelmät sekä tehtävien mittausten tiheyden. Lisäksi lupa määrittää kuinka tulokset arvioidaan.

Ympäristöluvan tarve

Ympäristönsuojelulakiin ja sen nojalla annettuun ympäristönsuojeluasetukseen perustuva ympäristölupa säätelee toimintojen luvanvaraisuutta. Ympäristölupaa tarvitaan kaikessa toiminnassa, josta aiheutuu haittaa tai pilaantumisvaara ympäristölle. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli-, ja kemianteollisuus, kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö tai käsittely, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus. Ympäristölain liitteessä 1 luetellaan ne toiminnat, joissa ympäristölupa vaaditaan. Näiden toimintojen lisäksi ympäristönsuojelulaissa on säädetty luvanvaraiseksi tietynlaisia ympäristön pilaantumista  aiheuttavia toimintoja.

Ympäristönsuojelulain lisäksi myös vesilaissa on määritelty milloin lupa on tarpeen. Lupa saattaa olla tarpeen lisäksi ympäristölle haitaksi olevissa hankkeissa, vaikka niistä ei olisi erillistä mainintaa ympäristönsuojelulaissa. Uudelle luvanvaraiselle toiminnalle tai toiminnan olennaiselle muutokselle tarvitaan aina ympäristölupa ennen toiminnan aloittamista. Epäselvissä tapauksissa luvan hakemisen tarpeesta voi olla yhteydessä ELY-keskukseen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Ympäristöluvan hakeminen

Ympäristönsuojelulaki määrää tarkat edellytykset luvan myöntämiselle. Lähtökohtaisesti ympäristölupa edellyttää toiminnan sijoittamista paikkaan, jossa sen vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman vaarattomat. Lupapäätöksen myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa ihmisille tai luonnolle, eikä se aiheuta vaaraa luonnonolosuhteille. Lupapäätös voidaan myöntää mahdollisten toimintaa koskevien valitusten käsittelyn päätyttyä.

Luvanvaraiselle toiminnalle haetaan ympäristölupaa ympäristölupaviranomaiselta tai aluehallintovirastolta. Kirjallinen hakemus täytetään Suomen ympäristökeskuksen lomakkeelle ja toimitetaan lupaviranomaiselle. Hakemuksen laajuus ja sen vaatimat liitteet riippuvat toiminnan luonteesta sekä vaikutuksista ympäristöön. Hakemuksen laatijalla tulee ympäristönsuojelulain mukaan olla riittävä asiantuntemus asiasta. Lupahakemuksen käsittelyä voidaan nopeuttaa täyttämällä selkeä hakemus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, neuvottelemalla lupaviranomaisen kanssa etukäteen sekä liittämällä käsittelyn kannalta tarpeelliset selvitykset hakemukseen.

Hakemuksen jättämisen jälkeen lupaprosessi etenee lupaviranomaisen antamaan lausuntoon. Asianosaisilla on tässä vaiheessa mahdollisuus esittää mielipiteensä, joiden pohjalta lupaviranomainen kuulee hakijaa ennen päätöstä. Ympäristöluvan hakemuksen käsittelyaika on keskimääräisesti noin 12 kuukautta.

Lupapäätös

Ympäristölupapäätös sisältää kaksi osaa, joissa kerrotaan hakemuksen mukaisesta toiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista sekä lupapäätöksen ratkaisu ja siihen liittyvät mahdolliset määräykset. Ympäristölupapäätökset ovat julkisia. Lupa myönnetään lupapäätöksessä toistaiseksi tai määräaikaisesti voimassa olevaksi. Lisäksi lupapäätöksessä on kerrottava päätöksen perustelut. Päätökseen kirjataan myös toimintaan liittyvät lupamääräykset liittyen esimerkiksi toiminnan päästöihin ja niiden vähentämiseen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Nimimerkki
Otsikko
Viesti