Suolistoterveyden tärkeys eläintuotannossa Suolistoterveys ja antibioottien käytön vähentämin... >>
Sorkkaterveys osana lehmien kokonaisvaltaista hyvinvointia Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton mukaan ... >>
Silika ratkaisee monia teollisuuden haasteita Jauhemaisia ​​aineosia käytetään yleisesti monilla... >>
Mikä on UFI koodi ja mihin ja milloin sellainen tarvitaan? Kemikaalialaa puhuttelee tällä hetkellä CLP asetuk... >>
Ympäristöystävälliset pinnoitteet - Todellisuutta vai pelkkää unelmaa? Odotukset European Coatings Show 2019:sta kohtaan ... >>
Mikä on LANXESSin Ningbo Red–prosessi? LANXESS käynnisti maailman moderneimman punaista r... >>
Menestystarina: Korkeampaa laatua ja kustannussäästöjä kuumasinkitykseen Fluksin raudanpoistoyksikkö tehostaa jatkossa Tekn... >>
Mitä ominaisuuksia tekstiilisi tarvitsevat? Onko vastauksesi aina parhaat mahdolliset ominaisu... >>
Ovatko ympäristölupa-asiasi kunnossa? Ympäristönsuojelulaki ja Ympäristönsuojeluasetus s... >>
WPC - Puun ja muovin kestävä ja visuaalisesti näyttävä liitto Puu-muovikomposiittien (WPC) suosio jatkaa kasvuaa... >>
Pesu- ja puhdistusaineiden valmistusta koskeva lainsäädäntö hallussa? Lähes kaikkien tuotteiden valmistus edellyttää tän... >>
Mitä pesu- ja puhdistusaineteollisuudelle kuuluu tänään? Pesu- ja puhdistusaineteollisuudella on merkittävä... >>
Suunnitelmissa ympäristömerkitty pesu- tai puhdistusaine? Termit “Elinkaariajattelu”, “kiertotalous” ja “kes... >>
Voisivatko Suomen tiet olla paremmassa kunnossa? Portfoliossamme on useita tienpäällysteen valmistu... >>
Suomen teollisuuden päästöjen on vähennyttävä edelleen >>
TMT 15®: Turvallinen ratkaisu raskasmetallien poistamiseen savukaasuista >>
Sivutuotteiden hyödyntäminen kemianteollisuudessa Luonnonvarojen tehokkaampi käsittely sekä kestävie... >>
Kiertotalous kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn edistäjänä Kasvava väestö ja taloudellisen toiminnan jatkuva ... >>
Tiedätkö mistä suola tulee ruokapöytääsi? Tiedämme, että suola on ihmiskehon toiminnalle tär... >>
Tehokas liukkauden torjuja teille ja taloyhtiön pihoille Siinä missä lumi ja jää tarkoittavat oikeassa paik... >>
Oikea lämmönsiirtoneste veneen moottoriin Lämmönsiirtonesteiden jäätymistä estävä aine on jo... >>
Voiteluaineen rooli elintarviketeollisuuden tuotannossa Kestääkseen ja toimiakseen tuotantolaitteet tarvit... >>
Biohajoavat voiteluaineet - miksi edes harkita? Miksi useammat konepajat eivät käytä biohajoavia v... >>
Miten hävikkiä voidaan hallita metallinkäsittelyalalla? Metallin pintakäsittelyalalla käytetään monia eril... >>
5 tärkeää tekijää, jotka kannattaa huomioida valitessa raaka-aineiden toimittajaa Raaka-aineiden hankinta on yksi tärkeimmistä elint... >>
Gluteenittomuus ei ole menneen talven lumia Ei ole pitkä aika siitä kun merkintä “G” ravintola... >>
Kulutustottumusten muutoksen taustatekijät leipomosektorilla Leipomotuotteet kuuluvat kysyntävetoiseen ruokamar... >>


Biosidit kilpailuedun rakennuksessa

Missä on kosteutta ja mahdollinen ravinnonlähde, siellä on myös otollinen alusta mikro-organismien kasvulle. Useat paikat, prosessit ja tuotteet tarjoavat ihanteelliset olosuhteet mikrobien kasvulle.

Ne voivat aiheuttaa suuria terveysuhkia ihmisille ja eläimille, valtavia taloudellisia menetyksiä tai yksinkertaisesti tehdä ympäristöstä epämiellyttävän ja vastenmielisen. Biosidien käyttö on teollisen yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää, sillä ne pidentävät tuotettujen tuotteiden sekä suojavarusteiden käyttöikää. Materiaalien säilyminen pidempään vähentää niiden tuottamiseen käytettävää energian tarvetta, luonnon resurssien kulutusta sekä syntyvän jätteen määrää. Nämä puolestaan tuovat merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä.

Maalien valmistuksessa biosidit toimivat sienten kasvun estäjinä, pakatun tuotteen käyttöiän pidentäjänä sekä tuotteiden hygieenisyyden parantajana. Monet sienet syntyvät maalin pinnalle aiheuttaen siihen hometta. Toiset sen sijaan tunkeutuvat kalvon pinnan läpi ja välittyvät pinnoitettavaan pintaan aiheuttaen siihen sinisiä tahroja, ikävää hajua ja pahimmassa tapauksessa itse maalatun asian rappeutumista. Sienten torjuntaan tarkoitettujen biosidien, nk. fungisidien avulla voidaan suojata maalin kalvoa saastumiselta ja välttyä sienten aiheuttamilta haitoilta. Vesi- ja lateksipohjaisen maalin side- ja lisäaineet tarjoavat erinomaisen kasvualustan mikro-organismien, erityisesti bakteerien kasvulle. Pakkauksiin lisättävät biosidit pidentävät maalin kestoa säilytyksen aikana ja estävät mikro-organismien synnyn. Lisääntyneet bakteerien ja sienten kasvuun liittyvät terveysongelmat kodeissa, laitoksissa ja työpaikoilla ovat saaneet myös kuluttajat kiinnostumaan hygieenisistä pinnotteista, joiden on osoitettu vähentävän mm. ristikontaminaatiota sairaaloissa. Yhä tiiviimmät ja paremmin eristetyt rakennukset, joissa ilmankierto on pienentynyt, kasvattaa homeiden esiintymis riskiä. Riskiä voidaan minimoida hygieenisillä pinnoitteilla, jotka estävät homeen kasvun.

Biosidia valittaessa on tärkeää ottaa kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka huomioi ympäristön, jossa tuotetta tullaan käyttämään. Mikrobiologiset yhteisöt heijastavat suoraan ympäristöään ja poikkeavat näin ollen toisistaan merkittävästi. Sopivan, hajoamisen ja pilaantumisen estävän biosidin löytäminen edellyttää useiden eri näkökohtien huolellista harkintaa. Yksi päätavoitteista on valita kuivakalvon suojaava biosidi, jotta maalikalvon laajaspektrinen ja pitkäkestoinen suojaus saavutettaisiin. Haasteena on, että käytettävissä on suhteellisen vähän aktiiviaineita, jotka lisäksi täyttävät erinäisiä biosidille asetettavia vaatimuksia. Fungisidien ja algisidien arviointi edellyttää aina testausta ulko-olosuhteissa sekä lisäksi useiden muuttujien huomiointia. Tämä pätee erityisesti silloin, kun halutaan valmistaa maali, jota käytetään useammalla maantieteellisellä alueella. Biosidien aktiivisten aineiden ominaisuuksien, mikrobien moninaisen skaalan ja lainsäädännön lisäksi on otettava huomioon prosesseja koskevat muuttujat. Näihin kuuluvat pinnoitettavan substraatin tyyppi, päällystysmenetelmä, paneelin paikka ja suunta, kopioiden lukumäärä ja riittävä toistojen määrä, jotta tietyn biosidin toimivuus toiseen nähden voidaan luotettavasti arvioida.

Globaali yhdenmukaistettu järjestelmä

Paikalliset biosidisäädökset ja ympäristötietoisuuden kasvu rajoittavat usein käytettävissä olevien aktiivisten aineiden valintaa tai rajoittavat näiden aktiivisten aineiden sallittua määrää pinnoitteessa. Euroopassa on otettava huomioon REACH (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, hyväksyminen ja rajoittaminen), CLP (aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen) sekä biosidituotteita koskeva asetus (BPR, asetus (EU) 528 / 2012). Kaksi ensin mainittua koskevat kaikkia Euroopassa käytettäviä ja myytäviä kemikaaleja; viimeksi mainittu koskee erityisesti biosidivalmisteita, joita käytetään ihmisten, eläinten, materiaalien tai esineiden suojaamiseen haitallisilta eliöiltä, ​​kuten tuholaisilta tai bakteereilta. BPR: n tavoitteena on parantaa biosidituotteiden markkinoiden toimintaa EU: ssa samalla kun varmistetaan ihmisten ja ympäristön korkeatasoinen suojelu.

EU-alueelle ei ole 1. syyskuuta 2015 jälkeen ollut mahdollista tuoda tai jälleenmyydä biosidejä, joita ei ole listattu artiklan 95 hyväksyttyjen biosidien listalle (ks. lista kokonaisuudessaan >>). Kaikki biosidit edellyttävät lupaa ennen kuin ne voidaan saattaa markkinoille; lisäksi biosidivalmisteeseen sisältyvät tehoaineet on hyväksyttävä etukäteen. Tähän periaatteeseen on kuitenkin tiettyjä poikkeuksia. Biosidivalmisteet, jotka sisältävät tarkasteluohjelmassa jo olevia vaikuttavia aineita, voidaan saattaa markkinoille ja käyttää (kansallisen lainsäädännön mukaisesti) odotettaessa lopullista päätöstä tehoaineen hyväksymisestä (ja enintään 3 vuotta sen jälkeen). Myös arvioitavana oleville, uusia vaikuttavia aineita sisältäville tuotteille, voidaan myöntää väliaikainen lupa.

BPR: n tarkoituksena on yhdenmukaistaa markkinoita unionin tasolla: yksinkertaistaa tehoaineiden ja biosidituotteiden hyväksyntää sekä määrittää määräajat jäsenvaltioiden arvioinneille, kannanotoille ja päätöksenteolle. BPR pyrkii myös edesauttamaan eläinkokeiden vähentämistä pakollisilla tietojen yhteiskäyttövelvoitteilla sekä edistämällä vaihtoehtoisten testausmenetelmien käyttöä. 

Tehoaineiden hyväksyntä tapahtuu unionin tasolla ja biosidivalmisteiden hyväksyminen jäsenvaltioissa. Valtuutus voidaan ulottaa koskemaan myös muita jäsenvaltioita vastavuoroisesti. Uusi asetus tarjoaa lisäksi hakijoille mahdollisuuden saada uudentyyppisen, koko unionin tasoisen luvan (unionin lupa).

Yhteenvetona voidaan todeta, että pitkällä aikavälillä kattava maalattujen pintojen mikrobihallinta voidaan saavuttaa huolellisella biosidi valinnalla, joka huomioi ilmasto-olosuhteet ja niille tyypilliset mikro-organismit sekä olemassa olevat / vireillä olevat BPR:n hyväksynnät sekä mahdolliset lainsäädännölliset muutokset. Eurooppalaisen toimittajan avulla pystymme auttamaan vaihtoehtojen analysoinnissa sekä tarjoamaan tarpeitasi palvelevia, räätälöityjä ratkaisuja, koulutusta ja laboratoriopalveluja.

Nimimerkki
Otsikko
Viesti